รายละเอียดระบบ
- ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลหมายบังคับคดีแพ่ง
- ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลแพ่ง (เฉพาะบุคคลในคดีที่เข้าตรวจสอบได้)
- ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย
- ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสถานะการฟื้นฟูของลูกหนี้
- ใช้ในการตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย


*** Web Browser Support :Internet Explorer หรือ Google Chrome ***